බලන්නකො නාන්න ගිහින් දග වැඩ කරන අපූරුව : බලන්නකො නාන්න ගිහින් දග වැඩ කරන අපූරුව
 

 
1345
 
1345
 
1262
 
1393
 
1277
 
1264
 
1248
 
1374
 
1188
 
1440
 
1197
 
1240
 
1178
 
1389
 
1228
 
1260
 
1352
 
1303
 
1375
 
1462
 
1246
 
1291
 
1228
 
1299
 
1498