කසාද බදින්ඩ කලින්....කොල්ලො අනිවා....මේක බලපල්ලා... : කසාද බදින්ඩ කලින්....කොල්ලො අනිවා....මේක බලපල්ලා...
 

 
963
 
904
 
860
 
954
 
865
 
888
 
832
 
935
 
798
 
1023
 
813
 
837
 
780
 
987
 
851
 
850
 
919
 
898
 
975
 
822
 
893
 
899
 
837
 
929
 
1037