තවමත් ලෝකයේ කිසිවෙකු පය නොතැබූ දූපතක වෙසෙන ගෝත්‍රිකයන් : තවමත් ලෝකයේ කිසිවෙකු පය නොතැබූ දූපතක වෙසෙන ගෝත්‍රිකයන්
 

 
1218
 
1215
 
1135
 
1260
 
1144
 
1151
 
1120
 
1243
 
1062
 
1313
 
1074
 
1124
 
1064
 
1269
 
1125
 
1136
 
1234
 
1184
 
1240
 
1272
 
1137
 
1160
 
1121
 
1177
 
1357