තවමත් ලෝකයේ කිසිවෙකු පය නොතැබූ දූපතක වෙසෙන ගෝත්‍රිකයන් : තවමත් ලෝකයේ කිසිවෙකු පය නොතැබූ දූපතක වෙසෙන ගෝත්‍රිකයන්
 

 
896
 
852
 
804
 
892
 
802
 
841
 
778
 
850
 
748
 
965
 
755
 
774
 
724
 
930
 
779
 
791
 
871
 
847
 
908
 
754
 
830
 
836
 
780
 
878
 
965