ගෑනුනේ මොලේ කලදක් නෑ බන් : ගෑනුනේ මොලේ කලදක් නෑ බන්
 

 
594
 
601
 
732
 
657
 
631
 
691
 
767
 
588
 
598
 
525
 
698
 
660
 
638
 
735
 
743
 
578
 
713
 
601
 
716
 
684
 
767
 
705
 
710
 
693
 
704