ගෑනුනේ මොලේ කලදක් නෑ බන් : ගෑනුනේ මොලේ කලදක් නෑ බන්
 

 
884
 
851
 
1006
 
911
 
871
 
960
 
1035
 
835
 
861
 
774
 
943
 
933
 
879
 
970
 
966
 
827
 
980
 
899
 
994
 
950
 
1021
 
953
 
975
 
943
 
992