අාච්චිට සද්දේ දාපු එවුන්ට යකඩ පොල්ලෙන් ගහන්න ගිය පොඩ්ඩා බලන්නකෝ අන්තිමට මොකද වෙන්නේ කියලා : අාච්චිට සද්දේ දාපු එවුන්ට යකඩ පොල්ලෙන් ගහන්න ගිය පොඩ්ඩා බලන්නකෝ අන්තිමට මොකද වෙන්නේ කියලා
 

 
556
 
563
 
664
 
642
 
500
 
575
 
622
 
592
 
628
 
555
 
534
 
483
 
676
 
609
 
675
 
488
 
694
 
645
 
535
 
712
 
603
 
507
 
483
 
617
 
615