පහසුවෙන් දාන්න පුළුවන් කොණ්ඩා මෝස්තරයක් : පහසුවෙන් දාන්න පුළුවන් කොණ්ඩා මෝස්තරයක්
 

 
1005
 
952
 
899
 
1004
 
907
 
929
 
870
 
993
 
838
 
1079
 
850
 
890
 
830
 
1036
 
895
 
899
 
982
 
942
 
1015
 
879
 
929
 
938
 
879
 
967
 
1089