එකිනෙකාට අභියෝග කරමින් මේ පොඩ්ඩො දෙන්න දාපු ඩාන්ස් එක කොහොමද බලන්නකො : එකිනෙකාට අභියෝග කරමින් මේ පොඩ්ඩො දෙන්න දාපු ඩාන්ස් එක කොහොමද බලන්නකො
 

 
318
 
334
 
437
 
294
 
409
 
329
 
403
 
291
 
498
 
281
 
302
 
283
 
471
 
310
 
327
 
414
 
409
 
444
 
294
 
399
 
353
 
321
 
457
 
424
 
330