එකිනෙකාට අභියෝග කරමින් මේ පොඩ්ඩො දෙන්න දාපු ඩාන්ස් එක කොහොමද බලන්නකො : එකිනෙකාට අභියෝග කරමින් මේ පොඩ්ඩො දෙන්න දාපු ඩාන්ස් එක කොහොමද බලන්නකො
 

 
684
 
642
 
595
 
683
 
586
 
649
 
568
 
652
 
529
 
770
 
548
 
564
 
512
 
740
 
564
 
568
 
679
 
635
 
703
 
541
 
637
 
619
 
569
 
697
 
743