විනිසුරු මඩුල්ල මවිතයට පත්කල තරගකරුගේ භයානක ඉදිරිපත්කිරීම : විනිසුරු මඩුල්ල මවිතයට පත්කල තරගකරුගේ භයානක ඉදිරිපත්කිරීම
 

 
800
 
723
 
813
 
815
 
941
 
879
 
834
 
889
 
746
 
798
 
875
 
746
 
704
 
746
 
708
 
816
 
918
 
768
 
690
 
891
 
752
 
868
 
861
 
938
 
852