විනිසුරු මඩුල්ල මවිතයට පත්කල තරගකරුගේ භයානක ඉදිරිපත්කිරීම : විනිසුරු මඩුල්ල මවිතයට පත්කල තරගකරුගේ භයානක ඉදිරිපත්කිරීම
 

 
912
 
809
 
921
 
905
 
1038
 
961
 
930
 
986
 
832
 
886
 
970
 
826
 
798
 
833
 
809
 
908
 
1008
 
859
 
771
 
984
 
854
 
965
 
965
 
1047
 
942