විනාඩි ගාණක් යන වැඩේ තාක්ෂණේ දියුණුවත් එක්ක තප්පර 2කින් කරන හැටි මෙන්න..!! : විනාඩි ගාණක් යන වැඩේ තාක්ෂණේ දියුණුවත් එක්ක තප්පර 2කින් කරන හැටි මෙන්න..!!
 

 
910
 
860
 
811
 
904
 
817
 
846
 
782
 
859
 
752
 
972
 
767
 
784
 
729
 
939
 
790
 
800
 
878
 
855
 
922
 
763
 
834
 
843
 
788
 
887
 
977