රියැලටි වැඩසටහන් වල විනිශ්චයමණ්ඩලය එක්ක වැඩියෙන්ම කේන්ති ගත්ත තරඟකරුවන් 5 දෙනා මෙන්න : රියැලටි වැඩසටහන් වල විනිශ්චයමණ්ඩලය එක්ක වැඩියෙන්ම කේන්ති ගත්ත තරඟකරුවන් 5 දෙනා මෙන්න
 

 
1218
 
1216
 
1136
 
1260
 
1144
 
1151
 
1121
 
1243
 
1062
 
1313
 
1075
 
1126
 
1064
 
1269
 
1125
 
1136
 
1235
 
1184
 
1240
 
1272
 
1137
 
1160
 
1121
 
1177
 
1358