විදුලි ආදෙක් කන්න ගිහින් අවසානයේ කිඹුලෙකුට අත්වු අදහාගත නොහැකි ඉරණම . : විදුලි ආදෙක් කන්න ගිහින් අවසානයේ කිඹුලෙකුට අත්වු අදහාගත නොහැකි ඉරණම .
 

 
901
 
905
 
976
 
948
 
840
 
863
 
934
 
872
 
974
 
849
 
877
 
810
 
998
 
907
 
974
 
800
 
1007
 
976
 
839
 
1031
 
882
 
848
 
765
 
943
 
904