විදුලි ආදෙක් කන්න ගිහින් අවසානයේ කිඹුලෙකුට අත්වු අදහාගත නොහැකි ඉරණම . : විදුලි ආදෙක් කන්න ගිහින් අවසානයේ කිඹුලෙකුට අත්වු අදහාගත නොහැකි ඉරණම .
 

 
556
 
563
 
664
 
641
 
500
 
575
 
622
 
591
 
627
 
555
 
533
 
483
 
675
 
609
 
674
 
488
 
694
 
645
 
534
 
710
 
603
 
506
 
483
 
617
 
614