විදුලි ආදෙක් කන්න ගිහින් අවසානයේ කිඹුලෙකුට අත්වු අදහාගත නොහැකි ඉරණම . : විදුලි ආදෙක් කන්න ගිහින් අවසානයේ කිඹුලෙකුට අත්වු අදහාගත නොහැකි ඉරණම .
 

 
609
 
624
 
710
 
683
 
546
 
617
 
676
 
630
 
684
 
607
 
587
 
521
 
719
 
660
 
721
 
543
 
740
 
690
 
564
 
756
 
651
 
556
 
529
 
669
 
650