තනියම ඉන්න වෙලාවට මේ වගේ කෙනෙක් ළ‍ගට ආවොත් මොනවා වෙයිද : තනියම ඉන්න වෙලාවට මේ වගේ කෙනෙක් ළ‍ගට ආවොත් මොනවා වෙයිද
 

 
641
 
594
 
560
 
640
 
546
 
606
 
523
 
609
 
490
 
725
 
499
 
517
 
469
 
695
 
516
 
523
 
637
 
595
 
654
 
498
 
599
 
576
 
520
 
649
 
689