තනියම ඉන්න වෙලාවට මේ වගේ කෙනෙක් ළ‍ගට ආවොත් මොනවා වෙයිද : තනියම ඉන්න වෙලාවට මේ වගේ කෙනෙක් ළ‍ගට ආවොත් මොනවා වෙයිද
 

 
317
 
334
 
437
 
293
 
409
 
329
 
403
 
290
 
497
 
281
 
302
 
283
 
471
 
309
 
326
 
413
 
408
 
442
 
293
 
399
 
353
 
321
 
457
 
423
 
330