තනියම ඉන්න වෙලාවට මේ වගේ කෙනෙක් ළ‍ගට ආවොත් මොනවා වෙයිද : තනියම ඉන්න වෙලාවට මේ වගේ කෙනෙක් ළ‍ගට ආවොත් මොනවා වෙයිද
 

 
684
 
641
 
595
 
683
 
585
 
649
 
568
 
652
 
528
 
769
 
548
 
564
 
512
 
740
 
563
 
567
 
678
 
634
 
702
 
540
 
637
 
619
 
569
 
697
 
742