ඔබ දැකනැති වඩාත්ම මාරාන්තික ඇමේසන් සත්ත්වයන් : ඔබ දැකනැති වඩාත්ම මාරාන්තික ඇමේසන් සත්ත්වයන්
 

 
826
 
767
 
737
 
831
 
731
 
775
 
705
 
789
 
667
 
907
 
691
 
705
 
652
 
877
 
707
 
715
 
810
 
780
 
837
 
675
 
766
 
764
 
706
 
815
 
883