ඔබ දැකනැති වඩාත්ම මාරාන්තික ඇමේසන් සත්ත්වයන් : ඔබ දැකනැති වඩාත්ම මාරාන්තික ඇමේසන් සත්ත්වයන්
 

 
947
 
890
 
844
 
941
 
848
 
878
 
815
 
912
 
786
 
1007
 
799
 
825
 
769
 
972
 
835
 
835
 
908
 
889
 
955
 
808
 
874
 
882
 
825
 
917
 
1019