ඔබ දැකනැති වඩාත්ම මාරාන්තික ඇමේසන් සත්ත්වයන් : ඔබ දැකනැති වඩාත්ම මාරාන්තික ඇමේසන් සත්ත්වයන්
 

 
649
 
735
 
624
 
607
 
640
 
672
 
581
 
571
 
611
 
573
 
726
 
613
 
771
 
683
 
595
 
616
 
831
 
672
 
593
 
617
 
737
 
648
 
814
 
685
 
721