ඔබ දැකනැති වඩාත්ම මාරාන්තික ඇමේසන් සත්ත්වයන් : ඔබ දැකනැති වඩාත්ම මාරාන්තික ඇමේසන් සත්ත්වයන්
 

 
598
 
688
 
579
 
555
 
593
 
623
 
533
 
532
 
563
 
521
 
675
 
561
 
720
 
630
 
543
 
570
 
775
 
618
 
542
 
562
 
678
 
603
 
765
 
640
 
667