ඔබ දැකනැති වඩාත්ම මාරාන්තික ඇමේසන් සත්ත්වයන් : ඔබ දැකනැති වඩාත්ම මාරාන්තික ඇමේසන් සත්ත්වයන්
 

 
890
 
968
 
878
 
834
 
879
 
913
 
815
 
800
 
856
 
809
 
962
 
847
 
1022
 
898
 
795
 
882
 
1096
 
934
 
825
 
863
 
1013
 
912
 
1039
 
959
 
980