ගේම නම් ගේම හරිය.. වැරදි මිනිහ එක්ක කෝචොක් කලේ. :D : ගේම නම් ගේම හරිය.. වැරදි මිනිහ එක්ක කෝචොක් කලේ. :D
 

 
1344
 
1344
 
1262
 
1392
 
1274
 
1264
 
1247
 
1373
 
1184
 
1439
 
1194
 
1240
 
1176
 
1389
 
1228
 
1259
 
1351
 
1301
 
1373
 
1460
 
1245
 
1289
 
1228
 
1294
 
1498