මේ අයියගෙයි නංගිගෙයි වැඩ කිඩනම් බලන්නම වටිනවා : මේ අයියගෙයි නංගිගෙයි වැඩ කිඩනම් බලන්නම වටිනවා
 

 
1021
 
901
 
1033
 
1014
 
1150
 
1071
 
1043
 
1099
 
932
 
1000
 
1071
 
942
 
912
 
956
 
923
 
1019
 
1130
 
948
 
877
 
1080
 
967
 
1094
 
1090
 
1158
 
1037