එක ගවුම බලන්නකො කී විදිහකට අදිනවද කියලා : එක ගවුම බලන්නකො කී විදිහකට අදිනවද කියලා
 

 
1021
 
901
 
1032
 
1014
 
1150
 
1071
 
1043
 
1099
 
932
 
999
 
1071
 
942
 
912
 
956
 
923
 
1019
 
1130
 
948
 
877
 
1080
 
967
 
1094
 
1090
 
1158
 
1037