එක ගවුම බලන්නකො කී විදිහකට අදිනවද කියලා : එක ගවුම බලන්නකො කී විදිහකට අදිනවද කියලා
 

 
801
 
723
 
813
 
816
 
942
 
879
 
834
 
889
 
746
 
798
 
875
 
747
 
704
 
746
 
708
 
816
 
919
 
768
 
691
 
893
 
752
 
869
 
861
 
938
 
853