බලන්නකො මෙයාලගෙ අපූරු වැඩ ටිකක් : බලන්නකො මෙයාලගෙ අපූරු වැඩ ටිකක්
 

 
1116
 
1094
 
1026
 
1147
 
1014
 
1037
 
990
 
1110
 
938
 
1205
 
955
 
1011
 
952
 
1141
 
1013
 
1012
 
1107
 
1064
 
1120
 
1116
 
1019
 
1051
 
1000
 
1071
 
1227