බලන්නකො මේ වැක්ස් කරන විදිහ : බලන්නකො මේ වැක්ස් කරන විදිහ
 

 
1117
 
1096
 
1027
 
1149
 
1016
 
1037
 
992
 
1113
 
943
 
1207
 
958
 
1014
 
955
 
1141
 
1019
 
1016
 
1108
 
1065
 
1125
 
1119
 
1022
 
1055
 
1002
 
1071
 
1230