යතුරුපැදිකරුවෙකු අනතුරකින් මියගිය හැටි ඔහුගේම හෙල්මටයේ තිබූ කැමරාවේ සටහන් වී ඇති අයුරු...!! : යතුරුපැදිකරුවෙකු අනතුරකින් මියගිය හැටි ඔහුගේම හෙල්මටයේ තිබූ කැමරාවේ සටහන් වී ඇති අයුරු...!!
 

 
1188
 
1180
 
1095
 
1225
 
1099
 
1108
 
1082
 
1197
 
1015
 
1269
 
1033
 
1095
 
1027
 
1227
 
1093
 
1100
 
1197
 
1151
 
1200
 
1222
 
1091
 
1121
 
1073
 
1136
 
1311