"සෙනෙහේ අම්මාගේ..." - ලොව කිනම් දේකට වුව සමාන ‍කළ නොහැකි අම්මාගේ ආදරය ගැන කියවෙන අලුත්ම ගීතයේ වීඩියෝව මෙන්න ! : "සෙනෙහේ අම්මාගේ..." - ලොව කිනම් දේකට වුව සමාන ‍කළ නොහැකි අම්මාගේ ආදරය ගැන කියවෙන අලුත්ම ගීතයේ වීඩියෝව මෙන්න !
 

 
878
 
828
 
772
 
871
 
773
 
812
 
752
 
823
 
704
 
940
 
734
 
745
 
698
 
911
 
759
 
763
 
851
 
830
 
881
 
729
 
808
 
809
 
752
 
859
 
935