අඩි 12000ක් උඩදී skydrive කරද්දි තරැණයා සිහිසුන්ව වැටෙන අයුරැ කැමරා කාචයක සටහන්ව ඇති අයුරැ : අඩි 12000ක් උඩදී skydrive කරද්දි තරැණයා සිහිසුන්ව වැටෙන අයුරැ කැමරා කාචයක සටහන්ව ඇති අයුරැ
 

 
1063
 
889
 
832
 
965
 
922
 
957
 
794
 
974
 
953
 
851
 
920
 
819
 
997
 
1042
 
956
 
857
 
794
 
972
 
767
 
976
 
819
 
758
 
777
 
944
 
928