ඇග හිරි වැටෙන විනිසුරුවන් පුදුමයට පත් කරන පුදුම වැඩ කිඩ : ඇග හිරි වැටෙන විනිසුරුවන් පුදුමයට පත් කරන පුදුම වැඩ කිඩ
 

 
1042
 
1003
 
944
 
1061
 
946
 
969
 
917
 
1035
 
878
 
1129
 
887
 
932
 
880
 
1079
 
941
 
948
 
1023
 
989
 
1059
 
968
 
967
 
975
 
932
 
1013
 
1133