ළමයින්ට උගන්නනදේ පට්ට Dance එකකින් පෙන්නන ටීචර් කෙනෙක් - කොහොමද නැටිල්ලේ හැඩ : ළමයින්ට උගන්නනදේ පට්ට Dance එකකින් පෙන්නන ටීචර් කෙනෙක් - කොහොමද නැටිල්ලේ හැඩ
 

 
1301
 
1293
 
1218
 
1345
 
1224
 
1222
 
1197
 
1317
 
1130
 
1386
 
1150
 
1196
 
1140
 
1340
 
1188
 
1211
 
1313
 
1258
 
1325
 
1395
 
1207
 
1235
 
1183
 
1254
 
1449