පෙම් යුවලක් පැනපු මරාන්තික පිම්ම ඔයාලම බලලා තිරණය කරන්නකො. : පෙම් යුවලක් පැනපු මරාන්තික පිම්ම ඔයාලම බලලා තිරණය කරන්නකො.
 

 
1063
 
890
 
833
 
966
 
922
 
958
 
795
 
977
 
954
 
853
 
921
 
821
 
998
 
1043
 
957
 
860
 
794
 
974
 
768
 
977
 
820
 
759
 
779
 
944
 
929