පෙම් යුවලක් පැනපු මරාන්තික පිම්ම ඔයාලම බලලා තිරණය කරන්නකො. : පෙම් යුවලක් පැනපු මරාන්තික පිම්ම ඔයාලම බලලා තිරණය කරන්නකො.
 

 
846
 
681
 
622
 
760
 
694
 
763
 
620
 
767
 
749
 
645
 
733
 
627
 
810
 
831
 
765
 
666
 
624
 
762
 
601
 
784
 
622
 
581
 
604
 
757
 
739