ගිනස්පොතට ගිය තම බඩෙන් වැඩ දාන අක්කා දැක්කද ? (ප්‍රවේසමෙන් නරඹන්න) : ගිනස්පොතට ගිය තම බඩෙන් වැඩ දාන අක්කා දැක්කද ? (ප්‍රවේසමෙන් නරඹන්න)
 

 
473
 
436
 
390
 
478
 
366
 
459
 
378
 
443
 
338
 
554
 
337
 
369
 
337
 
522
 
353
 
381
 
461
 
447
 
498
 
338
 
437
 
409
 
370
 
496
 
490