ගිනස්පොතට ගිය තම බඩෙන් වැඩ දාන අක්කා දැක්කද ? (ප්‍රවේසමෙන් නරඹන්න) : ගිනස්පොතට ගිය තම බඩෙන් වැඩ දාන අක්කා දැක්කද ? (ප්‍රවේසමෙන් නරඹන්න)
 

 
574
 
530
 
489
 
565
 
472
 
547
 
467
 
532
 
424
 
650
 
441
 
454
 
418
 
627
 
442
 
461
 
570
 
534
 
594
 
435
 
536
 
497
 
459
 
584
 
602