ගිනස්පොතට ගිය තම බඩෙන් වැඩ දාන අක්කා දැක්කද ? (ප්‍රවේසමෙන් නරඹන්න) : ගිනස්පොතට ගිය තම බඩෙන් වැඩ දාන අක්කා දැක්කද ? (ප්‍රවේසමෙන් නරඹන්න)
 

 
669
 
624
 
579
 
661
 
565
 
629
 
546
 
633
 
511
 
750
 
521
 
542
 
493
 
719
 
543
 
549
 
666
 
614
 
681
 
523
 
621
 
603
 
544
 
677
 
720