දෙපාරක් බලන්න හිතෙන සුරූපි තරුණියන්ගේ අපූරු නර්ථනය : දෙපාරක් බලන්න හිතෙන සුරූපි තරුණියන්ගේ අපූරු නර්ථනය
 

 
934
 
892
 
1053
 
948
 
912
 
1010
 
1073
 
882
 
902
 
814
 
982
 
970
 
925
 
1008
 
1005
 
864
 
1019
 
946
 
1043
 
993
 
1071
 
1004
 
1011
 
983
 
1031