ගාල්ල වරායෙන් සොයාගත් අවි සහිත නෞකාවේ සුලමුල මෙන්න : ගාල්ල වරායෙන් සොයාගත් අවි සහිත නෞකාවේ සුලමුල මෙන්න
 

 
1312
 
1303
 
1230
 
1352
 
1231
 
1228
 
1206
 
1328
 
1142
 
1398
 
1158
 
1204
 
1144
 
1348
 
1197
 
1222
 
1318
 
1266
 
1338
 
1404
 
1214
 
1246
 
1193
 
1265
 
1462