ආදරේ කියන්නේ උත්තරීතර හැඟීමක් – බලන්න මේ ඉතාලි මනමාලයා, ලංකාවේ මනමාලියව මංගල දවසේ අඬවපු හැටි : ආදරේ කියන්නේ උත්තරීතර හැඟීමක් – බලන්න මේ ඉතාලි මනමාලයා, ලංකාවේ මනමාලියව මංගල දවසේ අඬවපු හැටි
 

 
684
 
641
 
593
 
683
 
583
 
648
 
565
 
650
 
528
 
769
 
548
 
561
 
510
 
738
 
561
 
567
 
678
 
632
 
701
 
540
 
637
 
618
 
569
 
694
 
741