බලන්නකො මුහුණු කීයක්ද කියලා : බලන්නකො මුහුණු කීයක්ද කියලා
 

 
1212
 
1259
 
1351
 
1131
 
1228
 
1240
 
1187
 
1117
 
1296
 
1111
 
1176
 
1355
 
1248
 
1349
 
1154
 
1245
 
1270
 
1126
 
1097
 
1135
 
1277
 
1030
 
1060
 
1257
 
1187