බලන්නකො මුහුණු කීයක්ද කියලා : බලන්නකො මුහුණු කීයක්ද කියලා
 

 
695
 
738
 
849
 
662
 
728
 
745
 
623
 
605
 
797
 
655
 
717
 
815
 
778
 
815
 
671
 
754
 
762
 
627
 
580
 
638
 
723
 
592
 
567
 
767
 
715