බලන්නකො මුහුණු කීයක්ද කියලා : බලන්නකො මුහුණු කීයක්ද කියලා
 

 
799
 
840
 
950
 
778
 
833
 
853
 
744
 
715
 
898
 
767
 
816
 
918
 
874
 
919
 
780
 
867
 
864
 
724
 
669
 
742
 
840
 
686
 
684
 
879
 
817