මේ වගේ කැරෝකේ දැකල තියෙනවද : මේ වගේ කැරෝකේ දැකල තියෙනවද
 

 
1232
 
1224
 
1147
 
1276
 
1157
 
1164
 
1130
 
1254
 
1070
 
1320
 
1090
 
1134
 
1076
 
1281
 
1131
 
1147
 
1251
 
1196
 
1253
 
1287
 
1145
 
1167
 
1129
 
1187
 
1374