වට්ටක්කාවක් මරණ ක්‍රම රැසක් (සංවේදී අය නැරඹීමෙන් වළකින්න) : වට්ටක්කාවක් මරණ ක්‍රම රැසක් (සංවේදී අය නැරඹීමෙන් වළකින්න)
 

 
910
 
861
 
813
 
904
 
818
 
846
 
785
 
861
 
752
 
972
 
768
 
785
 
729
 
940
 
791
 
801
 
879
 
857
 
924
 
764
 
835
 
843
 
788
 
888
 
978