කෙල්ලෝ දෙන්නයි එක කැරපොත්තයි.....කාගෙ කටටද මුලින්ම කැරපොත්තා යන්නේ.... : කෙල්ලෝ දෙන්නයි එක කැරපොත්තයි.....කාගෙ කටටද මුලින්ම කැරපොත්තා යන්නේ....
 

 
652
 
648
 
782
 
703
 
677
 
735
 
820
 
634
 
641
 
572
 
747
 
709
 
681
 
779
 
789
 
626
 
753
 
643
 
766
 
735
 
814
 
747
 
756
 
743
 
770