හොරෙන් ගියොත් වැඩ ඉවරයි .. බස් එකේ හොරෙන් යන්න ගිහින් ගුටිත් කලා, පොලිසියටත් අහුවුනානේ... : හොරෙන් ගියොත් වැඩ ඉවරයි .. බස් එකේ හොරෙන් යන්න ගිහින් ගුටිත් කලා, පොලිසියටත් අහුවුනානේ...
 

 
1226
 
1220
 
1142
 
1268
 
1152
 
1155
 
1125
 
1249
 
1066
 
1317
 
1084
 
1130
 
1073
 
1274
 
1129
 
1141
 
1242
 
1189
 
1248
 
1278
 
1140
 
1162
 
1125
 
1183
 
1367