පිටිපස්සෙ බැඳන් පිටිපස්සටම ඩ්‍රම් ගහන්න අමාරුවක් නෑ කියල හිතෙයි.... මේ වැඩේ බැලුවාම.. : පිටිපස්සෙ බැඳන් පිටිපස්සටම ඩ්‍රම් ගහන්න අමාරුවක් නෑ කියල හිතෙයි.... මේ වැඩේ බැලුවාම..
 

 
910
 
860
 
812
 
904
 
817
 
846
 
785
 
861
 
752
 
972
 
768
 
785
 
729
 
940
 
791
 
800
 
879
 
857
 
923
 
764
 
834
 
843
 
788
 
887
 
977