ජගත් පිහිනුම් කරළියේ නවතම ශ්‍රී ලංකා නාමය - අකලංක පීරිස් : ජගත් පිහිනුම් කරළියේ නවතම ශ්‍රී ලංකා නාමය - අකලංක පීරිස්
 

 
1786
 
340
 
1705
 
1881
 
1788
 
1821
 
1844
 
2066
 
1852
 
1800
 
1769
 
1775
 
337
 
342
 
195
 
382
 
202
 
275
 
347
 
203
 
305
 
201
 
2136
 
2107
 
2096