අනූ නවයෙන් ජීවිතය බේරා ගත් ලෝකයේ වාසනාවන්තම මිනිස්සු : අනූ නවයෙන් ජීවිතය බේරා ගත් ලෝකයේ වාසනාවන්තම මිනිස්සු
 

 
1187
 
1179
 
1093
 
1225
 
1099
 
1108
 
1082
 
1197
 
1015
 
1269
 
1033
 
1094
 
1027
 
1226
 
1092
 
1097
 
1197
 
1151
 
1200
 
1220
 
1091
 
1120
 
1072
 
1135
 
1311