කිත්සිරි ජයසේකර උපේකාගේ රාත්‍රී ඇඳුමක් ඇදගෙන ජැක්සන්ට කරපු වැඩේ : කිත්සිරි ජයසේකර උපේකාගේ රාත්‍රී ඇඳුමක් ඇදගෙන ජැක්සන්ට කරපු වැඩේ
 

 
936
 
892
 
1054
 
948
 
913
 
1010
 
1073
 
882
 
902
 
814
 
985
 
972
 
927
 
1009
 
1005
 
864
 
1019
 
946
 
1044
 
993
 
1074
 
1004
 
1013
 
985
 
1032