හිත ඇත්නම් පත කුඩාද - තණකොළ වලින් තැනු ලොව ප්‍රථම පාලම : හිත ඇත්නම් පත කුඩාද - තණකොළ වලින් තැනු ලොව ප්‍රථම පාලම
 

 
667
 
624
 
578
 
661
 
565
 
629
 
546
 
632
 
511
 
750
 
521
 
542
 
493
 
719
 
542
 
549
 
666
 
614
 
681
 
523
 
621
 
603
 
544
 
677
 
720