සුරූපී බිපාෂාගේ භීතිය ..... : සුරූපී බිපාෂාගේ භීතිය .....
 

 
872
 
822
 
769
 
866
 
768
 
809
 
746
 
819
 
701
 
937
 
725
 
741
 
695
 
910
 
756
 
760
 
847
 
827
 
878
 
723
 
807
 
805
 
748
 
855
 
926