සිය ජීවිත පරදුවට තබා ඉස්කෝලෙ යන ළමයි : සිය ජීවිත පරදුවට තබා ඉස්කෝලෙ යන ළමයි
 

 
473
 
434
 
390
 
478
 
366
 
458
 
378
 
443
 
336
 
554
 
336
 
368
 
337
 
521
 
352
 
380
 
460
 
445
 
497
 
337
 
437
 
408
 
370
 
496
 
488