ප්‍රීති සින්ටාට තරහා ගිහින් IPL මාධ්‍ය හමුවකදී මාධ්‍යවේදිනියකට සද්දයක් දැම්ම හැටි..!! : ප්‍රීති සින්ටාට තරහා ගිහින් IPL මාධ්‍ය හමුවකදී මාධ්‍යවේදිනියකට සද්දයක් දැම්ම හැටි..!!
 

 
1226
 
1221
 
1142
 
1271
 
1154
 
1158
 
1125
 
1250
 
1067
 
1317
 
1085
 
1130
 
1073
 
1276
 
1129
 
1141
 
1243
 
1191
 
1249
 
1280
 
1140
 
1163
 
1125
 
1184
 
1370