ලංකාවේ තරුණියක් සින්දු හතරක් එකතු කරලා හදපු සින්දුව : ලංකාවේ තරුණියක් සින්දු හතරක් එකතු කරලා හදපු සින්දුව
 

 
1119
 
1097
 
1028
 
1151
 
1017
 
1040
 
996
 
1115
 
944
 
1208
 
960
 
1017
 
958
 
1146
 
1020
 
1019
 
1109
 
1068
 
1126
 
1123
 
1025
 
1056
 
1003
 
1075
 
1231