තම සුරූපී බිරිඳගේ අනියම් සබඳතාවය අතටම හසුකරගත් සැමියාගේ ඉරණම මෙන්න ! (අවසානය තෙක් නරඔන්න) : තම සුරූපී බිරිඳගේ අනියම් සබඳතාවය අතටම හසුකරගත් සැමියාගේ ඉරණම මෙන්න ! (අවසානය තෙක් නරඔන්න)
 

 
689
 
647
 
600
 
690
 
590
 
654
 
574
 
657
 
535
 
775
 
557
 
568
 
521
 
743
 
570
 
575
 
684
 
640
 
714
 
547
 
643
 
629
 
572
 
704
 
750