ඩොල්ෆින් පැටියෙක් ඉපදෙන හැටි මෙන්න : ඩොල්ෆින් පැටියෙක් ඉපදෙන හැටි මෙන්න
 

 
1178
 
1220
 
1322
 
1107
 
1186
 
1211
 
1149
 
1085
 
1263
 
1084
 
1147
 
1314
 
1224
 
1314
 
1126
 
1215
 
1235
 
1096
 
1063
 
1099
 
1234
 
999
 
1023
 
1229
 
1154