වෙඩින් එකකදී කොල්ලෝ කෙල්ලෝ ටිකක් සෙට්වෙලා නටන නැටිල්ල : වෙඩින් එකකදී කොල්ලෝ කෙල්ලෝ ටිකක් සෙට්වෙලා නටන නැටිල්ල
 

 
1047
 
1009
 
945
 
1065
 
954
 
973
 
923
 
1038
 
880
 
1133
 
891
 
935
 
884
 
1083
 
946
 
951
 
1026
 
993
 
1063
 
978
 
970
 
977
 
939
 
1014
 
1137