දරු පල නැතිවීම හේතුවෙන් දික්කසාද වීමට ගිය යුවළට නීතිඥයා දුන් අපූරු තෑග්ගක් ! : දරු පල නැතිවීම හේතුවෙන් දික්කසාද වීමට ගිය යුවළට නීතිඥයා දුන් අපූරු තෑග්ගක් !
 

 
1112
 
1091
 
1022
 
1143
 
1011
 
1032
 
987
 
1107
 
936
 
1203
 
952
 
1007
 
950
 
1136
 
1009
 
1008
 
1104
 
1059
 
1115
 
1112
 
1015
 
1049
 
996
 
1068
 
1222