පණපිටින් කඳ දෙකඩවීම. මෙය විශ්වාස කල හැකිද? (සංවේදී අය නැරඹීමෙන් වළකින්න) : පණපිටින් කඳ දෙකඩවීම. මෙය විශ්වාස කල හැකිද? (සංවේදී අය නැරඹීමෙන් වළකින්න)
 

 
669
 
625
 
579
 
663
 
566
 
629
 
547
 
633
 
512
 
750
 
523
 
543
 
493
 
720
 
543
 
551
 
666
 
614
 
682
 
524
 
621
 
603
 
545
 
679
 
720