ලොවක් පිළිගත් විස්සයි - 20 තරගවල්යේ නිල තෙම ගීතය මෙන්න.. : ලොවක් පිළිගත් විස්සයි - 20 තරගවල්යේ නිල තෙම ගීතය මෙන්න..
 

 
523
 
489
 
441
 
525
 
417
 
506
 
426
 
490
 
384
 
602
 
384
 
411
 
378
 
578
 
396
 
425
 
519
 
489
 
547
 
381
 
490
 
456
 
416
 
534
 
549