ඉක්මනට සුදු වෙන්න මෙන්න ක්‍රමය : ඉක්මනට සුදු වෙන්න මෙන්න ක්‍රමය
 

 
753
 
702
 
659
 
751
 
651
 
708
 
635
 
711
 
592
 
832
 
610
 
619
 
582
 
802
 
630
 
636
 
735
 
694
 
768
 
600
 
700
 
684
 
640
 
751
 
803