ඉක්මනට සුදු වෙන්න මෙන්න ක්‍රමය : ඉක්මනට සුදු වෙන්න මෙන්න ක්‍රමය
 

 
910
 
860
 
811
 
903
 
817
 
846
 
782
 
859
 
752
 
972
 
767
 
784
 
728
 
939
 
790
 
800
 
877
 
855
 
921
 
763
 
834
 
843
 
788
 
887
 
976